DINO MURMELNPRIVACYVERKLARING

Laatste update 01 maart 2023

Deze privacyverklaring voor High5 Loyalty B.V. ("Bedrijf,” “wij,” “ons,"of"onze"), beschrijft hoe en waarom wij uw informatie kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen ("verwerken") wanneer u gebruik maakt van onze diensten ("Diensten"), zoals wanneer u:

 • Onze mobiele applicatie (Dino Mumeln) download en gebruikt, of een andere applicatie van ons met een link naar deze privacyverklaring.

Vragen of opmerkingen? Het lezen van deze privacyverklaring zal u helpen uw privacyrechten en keuzes te begrijpen. Als u niet akkoord gaat met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze diensten. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via info@high5loyalty.nl.


1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Persoonlijke informatie die u ons verstrekt

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u belangstelling toont voor informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de diensten, of wanneer u anderszins contact met ons opneemt.

Door u verstrekte persoonlijke informatie. Wij verwerken geen persoonlijke informatie.

Gevoelige informatie. Wij verwerken geen gevoelige informatie

Toepassingsgegevens Als u onze applicatie(s) gebruikt, kunnen we ook de volgende informatie verzamelen als u ervoor kiest om ons toegang of toestemming te geven:

 • Mobiele apparaatgegevens. Wij verzamelen automatisch apparaatinformatie (zoals uw mobiele apparaat ID, model en fabrikant), besturingssysteem, versie-informatie en systeemconfiguratie-informatie, apparaat- en applicatie-identificatienummers, browsertype en -versie, hardwaremodel Internet service provider en/of mobiele provider, en Internet Protocol (IP) adres (of proxy server). Als u onze applicatie(s) gebruikt, kunnen wij ook informatie verzamelen over het telefoonnetwerk dat aan uw mobiele apparaat is gekoppeld, het besturingssysteem of platform van uw mobiele apparaat, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke apparaat-ID van uw mobiele apparaat en informatie over de functies van onze applicatie(s) die u hebt geopend.
 • Pushmeldingen Wij kunnen verzoeken om u pushberichten te sturen met betrekking tot uw account of bepaalde functies van de applicatie(s). Als u dit soort berichten niet wilt ontvangen, kunt u ze uitschakelen in de instellingen van uw apparaat.

Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze applicatie(s) te handhaven, voor probleemoplossing en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie - zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken - wordt automatisch verzameld wanneer u onze diensten bezoekt.

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de diensten bezoekt, gebruikt of erdoor navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactinformatie), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze diensten gebruikt, en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze diensten te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

De informatie die wij verzamelen omvat:

 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn dienstgerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze diensten opent of gebruikt en die wij vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en instellingen en informatie over uw activiteit in de services (zoals de datum/tijdstempels in verband met uw gebruik, bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms "crash dumps" genoemd) en hardware-instellingen) omvatten.
 • Apparaatgegevens. Wij verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en toepassingsidentificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetserviceprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en informatie over de systeemconfiguratie.

2. HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

In het kort: Wij verwerken uw gegevens om onze diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. Wij kunnen uw informatie ook verwerken voor andere doeleinden met uw toestemming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om verschillende redenen, afhankelijk van de manier waarop u met onze diensten omgaat, waaronder:

 • Om iemands vitaal belang te redden of te beschermen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is om een vitaal belang van een persoon te redden of te beschermen, zoals het voorkomen van schade.

3. OP WELKE RECHTSGRONDEN BASEREN WIJ ONS OM UW GEGEVENS TE VERWERKEN?

In het kort: Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is en wij een geldige wettelijke reden (d.w.z. wettelijke basis) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) vereist dat wij uitleggen op welke geldige rechtsgronden wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken. Als zodanig kunnen wij ons beroepen op de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • Toestemming. Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (d.w.z. toestemming) om uw persoonsgegevens voor een bepaald doel te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
 • Wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of uw gegevens bekend te maken als bewijs in een rechtszaak waarbij wij betrokken zijn.
 • Vitale belangen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties waarin de veiligheid van een persoon in gevaar kan komen.

4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

In het kort: Wij kunnen informatie delen in specifieke situaties zoals beschreven in deze sectie en/of met de volgende derden.

Verkopers, consultants en andere externe dienstverleners. Wij kunnen uw gegevens delen met externe verkopers, dienstverleners, contractanten of agenten ("derden") die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. Wij hebben contracten met onze derden, die ontworpen zijn om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen. Dit betekent dat zij niets met uw persoonsgegevens kunnen doen, tenzij wij hen daartoe opdracht hebben gegeven. Zij zullen uw persoonsgegevens ook niet delen met andere organisaties dan wij. Zij verbinden zich er ook toe de gegevens die zij namens ons bewaren te beschermen en te bewaren gedurende de periode die wij hen opdragen. De derden waarmee wij persoonlijke informatie kunnen delen zijn de volgende:

Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonlijke gegevens moeten delen in de volgende situaties:

 • Bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • Zakelijke partners. Wij kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

5. HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW INFORMATIE?

In het kort: Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze mededeling vereist dat wij uw persoonsgegevens langer dan 90 dagen bewaren.

Wanneer wij geen legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze informatie verwijderen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-up archieven), zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

6. HOE HOUDEN WE JOUW INFORMATIE VEILIG?

In het kort: Wij streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen.

Wij hebben passende en redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen. Ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te verslaan en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie naar en van onze diensten op uw eigen risico. U dient de diensten alleen binnen een beveiligde omgeving te bezoeken.

7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), hebt u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke informatie geven. U kunt uw account te allen tijde bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio's (zoals de EER en het VK) hebt u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie te krijgen van uw persoonlijke informatie, (ii) om rectificatie of wissing te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken; en (iv) indien van toepassing, op overdraagbaarheid van gegevens. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en afhandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u zich in de EER of het VK bevindt en u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vindt u hier: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Uw toestemming intrekken: Als wij ons baseren op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens op andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.

Als u vragen of opmerkingen hebt over uw privacyrechten, kunt u een e-mail sturen naar info@high5loyalty.nl.

8. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen bevatten een "Do-Not-Track" ("DNT") functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om te voorkomen dat gegevens over uw online surfactiviteiten worden gecontroleerd en verzameld. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Daarom reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme waarmee u automatisch uw keuze kenbaar maakt om niet online te worden gevolgd. Als er in de toekomst een norm voor online tracking wordt aangenomen die wij moeten volgen, zullen wij u in een herziene versie van deze privacyverklaring over die praktijk informeren.

9. PASSEN WIJ DEZE KENNISGEVING AAN

In het kort: Ja, wij zullen deze mededeling zo nodig bijwerken om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte "herziene" datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen wij u daarvan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbare mededeling over dergelijke veranderingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen.

10. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze mededeling, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO), Digilution, per e-mail op contact@digilution.agency, of per telefoon op +3173 203 2635.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u ook per post contact met ons opnemen op het volgende bedrijfsadres:

High5 Loyalty B.V.

Veemarktstraat 20

Tilburg, Noord-Brabant 5038 CV

Nederland

Telefoon: +3113 207 0850

11. HOE KUN JE DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen, deze informatie te wijzigen of te verwijderen. Om een verzoek in te dienen om uw persoonlijke informatie in te zien, bij te werken of te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen.